2009-07-15 ישיבת מערכת

user warning: Unknown column 'pri.nid' in 'on clause' query: SELECT node1.nid project_id, node1.title project_name, pri.priority issue_priority, states.name issue_state, pri.category issue_category, pri.component issue_component, node2.nid issue_id, node2.title issue_name, users.name user_name, IFNULL(comments.body, revisions.body) comment FROM makore_node node1, makore_node node2, makore_node_revisions revisions, makore_project_issues pri, makore_project_issue_state states, shared_users users LEFT JOIN makore_project_comments comments on pri.nid=comments.nid WHERE node1.type = 'project_project' and node1.nid=pri.pid and pri.sid not in (3,5,7) and pri.nid=node2.nid and pri.nid=revisions.nid AND pri.sid=states.sid AND pri.assigned=users.uid AND node2.nid in (405,406,407,275, 398, 399, 400, 394,379,378,375,380,385,386,307,387,376,388,389,390) order by node1.nid, pri.priority, pri.category, pri.component, node2.nid, comments.cid desc LIMIT 0, 1000 in /home/6tzvaim/public_html/includes/database.mysql.inc on line 172.
נוכחים: ברוך אביהוא רנה ניצן אדם

ניצן ינסה לפרסם כתבה על פרופ' אלן טיוברג (מפצח קוד האנגימה).

אביהוא ינסה לחשוב על טקסט לברושור מתנדבים. בנצ' מציע לא לרשום יותר מדי טקסט. רנה מציע תמונה או אפקט שמושכים את העין.